Kunnande i läkemedelsbehandling på nätet

Vilken LOVe?

Utbildningen Kunnande i läkemedelsbehandling på nätet, dvs. LOVe, är en utbildningshelhet som är primärt avsedd för legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning inom hälso- och sjukvården som har fått utbildning i läkemedelsbehandling.
Alla rättigheter till LOVe-materialet ägs av Kuopio universitetssjukhus (KYS) sjukhusapotek samt en eventuell samarbetspartner som har deltagit i produktionen av materialet. KYS ansvarar primärt för innehållsproduktionen av materialet.

Vad är LOVe baserat på?

Utbildningsmaterialet är baserat på Social- och hälsovårdsministeriets handbok om Säker läkemedelsbehandling och det erbjuder möjligheten att upprätthålla yrkeskompetens. Studiematerialet används i stor utsträckning i Finland.

Hur kan jag utföra?

Lätt! Som privatperson kan du utföra LOVe-kurser som Allt i ett –modell då vi skickar koderna till materialet direkt till din e-postadress. Det finns också en servermodell som baserar sig på årsavgift och som är avsedd för organisationer med fler än 25 anställda.

Kunnande i läkemedelsbehandling sedan 2007

 • 13 kurser
 • 17 välfärdsområde som kunder
 • totalt 360+ klientorganisationer
 • 100000+ användare

Kurser

LOP-kursen är avsedd för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Kursen kan användas som påbyggnadsutbildning och för att säkerställa teoretiskt kunnande vid läkemedelsbehandling.

Kursen ger teoretiska färdigheter att få tillstånd för läkemedelsbehandling. I tillståndsprocessen ska organisationens egna riktlinjer beaktas.

Ytterligare kan man vid behov utföra säkerställande av teoretiskt kunnande vid huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel (HCI) för att få HCI-tillstånd.

Grunddelen innehåller en teoretisk tentamen och en tentamen i läkemedelsräkning. HCI- innehåller en teoretisk tentamen. Tentamina genomförs under övervakning.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

ROK-kursen är utformad för att säkerställa den teoretiska kunskapen om vaccination som en del av vaccinationstillståndsprocess. Kursen av avsedd för legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvård (sjukskötare, barnmorska, hälsovårdare och förstavårdare som är en legitimerad sjukskötare).

Kursen baserar sig på materialet om infektionssjukdomar, vacciner och vaccination samt annat aktuellt material av Institutet för hälsa och välfärd.

Kursen inkluderar en teoretisk tentamen. Tentamen utförs under övervakning.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

IV-kursen är avsedd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som genomför läkemedels- och vätskebehandling och den kan användas som påbyggnadsutbildning eller för att säkerställa teoretiska kunskaper.

Kursen ger teoretiska färdigheter för IV-läkemedelstillstånd enligt riktlinjerna av den organisation som genomför läkemedelsbehandling.

Utöver grunddelen innehåller IV-kursen följande delar som kan utföras vid behov:

 • AKU – Läkemedel vid akuta situationer och primärvård
 • RTG – Kompletterande IV-utbildning för röntgensjuksköterskor
 • ABO – Webbkurs i blodtransfusion (en webbkurs av Finlands Röda Kors)

Kursen innehåller tre teoretiska tentamina (IV, AKU och RTG) och två tentamina i läkemedelsräkning (IV och RTG). Tentamina genomförs under övervakning.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

KIPU-kursen är en helhet som består av två delar.

Del 1 – Grunder är avsedd för alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som deltar i läkemedelsbehandling.

I Del 2 – Fördjupade studier behandlas noggrannare olika smärtsituationer och läkemedelsbehandling vid olika smärttillstånd.

Kursen ger teorikunskap bl.a. om epiduralanestesi och användning av smärtpump vid smärtbehandling. KIPU-kursen förenhetligar kunskaper förknippade med smärtkontroll och läkemedelsbehandling, kompetens i metoder och färdigheter. Det är möjligt att genomföra bara del 1 eller båda delarna av kursen, beroende på hur krävande läkemedelsbehandling vid smärta inom arbetsenheten är.

Båda delarna av kursen innehåller en teoretisk tentamen. Tentamina genomförs under övervakning.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

PSYK-kursen är en helhet som består av två delar. Kursen är avsedd för anställda inom social- och hälsovården som möter i sitt arbete kunder och patienter med psykiska sjukdomar eller rusmedelsberoende.

I Del 1 – Grunder behandlas generellt användning av psykofarmaka och kortfattat läkemedelsbehandling av psykiska störningar och rusmedelsberoende.

Del 2 – Fördjupade studier behandlar mera omfattande och noggrannare läkemedelsbehandling av psykiska störningar och rusmedelsberoende.

Det är möjligt att genomföra bara del 1 eller båda delarna av kursen, beroende på hur krävande den psykiatriska läkemedelsbehandlingen inom arbetsenheten är.

I Del 1 finns det ett test som ska utföras självständigt. I Del 2 finns en teoretisk tentamen och en tentamen i läkemedelsräkning som utförs under övervakning.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

GER-kursen är en helhet som består av två delar. Kursen är avsedd för alla yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården som behandlar äldre.

Del 1 – Grunder behandlar allmänna frågor som ska beaktas vid läkemedelsbehandling av äldre.

I Del 2 – Fördjupade studier betonas läkemedelsbehandling av äldre som kräver särkild uppmärksamhet och försiktighet.

Del 1 lämpar sig även för anställda som inte har yrkesutbildning inom social- och hälsovården men som har genomfört kompletterande studier i läkemedelsbehandling.

Båda delarna av kursen innehåller en teoretisk tentamen. Tentamina genomförs under övervakning.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

MiniLOP-kursen är avsedd för anställda som genomför läkemedelsbehandling men vars grundutbildning inte har innehållit studier i läkemedelsbehandling men som i förhållande till sina arbetsuppgifter har utfört tillräckliga tilläggsstudier i läkemedelsbehandling.

Kursen ger de teoretiska färdigheterna för patient-, läkemedels- eller administreringssättspecifik läkemedelstillstånd enligt riktlinjer av organisationen som genomför läkemedelsbehandling. Kursen är även lämplig som tilläggsutbildning för yrkesutbildad personal med skyddad yrkesbeteckning inom vård- och omsorgssektorn.

Kursen innehåller en teoretisk tentamen och en tentamen i läkemedelsräkning. Tentamina genomförs under övervakning.

Arbetstagaren kan vid behov komplettera MiniLOP-prestation utgående från sina arbetsuppgifter i läkemedelsbehandling, t. ex. med prestationer i HCI- och KIPU-studiestig som finns i kursen.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

SYTO-kursen är avsedd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som genomför cytostatikabehandling.

Kursens centrala mål är att öka säkerheten av cytostatikabehandling. SYTO-kursen behandlar säker hantering av cytostatika samt biologiska läkemedel som används vid behandling av cancer.

Kursen rekommenderas att genomföras efter kurserna LOP (Grundkunskaper i läkemedelsbehandling) och IV (Intravenös läkemedels- och vätskebehandling).

Kursen innehåller en teoretisk tentamen som utförs under övervakning.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

LOKKI-kursen är avsedd för personalen i skolor och inom småbarnspedagogik som i sitt arbete genomför läkemedelsbehandling av barn och unga under dagis- eller skoldagar.

LOKKI-kursen behandlar frågor förknippade med läkemedelsbehandling av barn med kroniska sjukdomar samt handledning i egenvård som ska beaktas under dagis- och skoldagar.

Kursen innehåller ett kompetenstest som ska utföras under övervakning.

SuuLOP-kursen är en utbildning i läkemedelsbehandling och avsedd särkild för tandhygienister och tandskötare. Kursen består av två delar.

Del 1 – Munnen och läkemedel behandlar läkemedel som har en inverkan på den orala hälsan samt läkemedel som används i mun- och tandvård och delen är lämplig som kompletterande utbildning för alla yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Del 2 – Grunder i läkemedelsbehandling innehåller allmänna principer för läkemedelsbehandling, såsom aseptisk hantering av läkemedel, läkemedelsformer samt kontroll av biverkningar och interaktioner orsakade av läkemedel.

Kursen innehåller en teoretisk tentamen och en tentamen i läkemedelsräkning. Tentamina genomförs under övervakning.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

LAS-kursen är avsedd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som i sitt arbete deltar i läkemedelsbehandling av barn.

LAS-kursen behandlar genomförande av läkemedelsbehandling av barn med olika sjukdomar samt särdrag och utmaningar inom läkemedelsbehandling av barn.

Kursen innehåller en teoretisk tentamen och en tentamen i läkemedelsräkning. Tentamina genomförs under övervakning.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

NÄYTTÖ-kursen är avsedd för erfarna yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som tar emot praktiska prov i läkemedelsbehandling.

Kursen lämpar sig för förpersoner och dem som ansvarar för att enhetens personal har tillräckliga kunskaper i läkemedelsbehandling och för dess säkerställande.

Kursen behandlar vad mottagningen av det praktiska provet i läkemedelsbehandling baserar sig på samt ansvar och skyldigheter som är förknippade med mottagning av det praktiska provet. Kursen behandlar också frågor relaterade till mottagandet och avläggandet av det praktiska provet. Även provblanketter presenteras.

Kursen innehåller också en teoretisk tentamen som ska utföras självständigt.

NÄYTTÖ-kursen är avgiftsfri för kundorganisationer som skaffar åtminstone en annan LOVe-kurs till sin organisations förfogande med servermodell.

Kursen finns att tillgå också på svenska!

VARO-kursen är avsedd för anställda som genomför läkemedelsbehandling i sitt arbete. Kursen utförs självständigt och den lämpar sig även för enhetens ledning som genomför läkemedelsbehandling.

Kursens syfte är att inspirera personalen och ledningen som genomför läkemedelsbehandling att reflektera på och utveckla medicineringssäkerhetskulturen inom den egna arbetsenheten.

Genom kursen kan man skapa grund för säker läkemedelsbehandling före genomförandet av andra LOVe-kurser eller efter dem för att aktivera utvecklandet av medicineringssäkerhet.

Kursen består av teorilektioner och reflektionsuppgifter. Kursen innehåller också ett test som ska utföras självständigt.

Vilka kurser borde min organisation välja?

Beakta följande saker när du väljer kurser:

 • Hurdan läkemedelsbehandling genomförs i din enhet?
 • Hur krävande läkemedelsbehandlingen är som genomförs i din enhet?
 • Hurdan professionell bakgrund har anställda i din enhet?

När du väljer kurser, ta också hänsyn till kunder som din organisation har:

 • Till vilka åldersgrupper hör kunder som behandlas i din enhet?
 • Vad behöver kunderna i din enhet medicinering mot?
 • Vilka specialgrupper av kunder möter dina anställda?

Det är möjligt att skapa webbutbildningshelheter av kursurval efter varje arbetsenhets och organisations behov.

Kontrollera vid behov läkemedelsbehandlingsplan i din organisation och hur säkerställande av kompetensen har beskrivits i varje arbetsenhet.

Blev du intresserad av kursurvalet?

Kontakta oss, vi svarar gärna på frågor och kan erbjuda tilläggsmaterial till våra kurser.

love@awanic.fi

Prislista

Allt i ett

124€ / kurs* / deltagare
Innehåller 180 dagar prestationstid
inkl. moms. 24%

Allt i ett –modellen är ett lätt och snabb sätt för utföra LOVe-kurser.

 • Modellet passar bra för privatpersoner, småföretag och tillfällig behöv för kursen.
 • I Allt i ett -modellen är antalet de anställda, som är skyldiga att kunna läkemedelsbehandling, mindre än 25.

Allt i ett -modellen betyder att du kan beställa kurser för dig själv eller för anställda i ditt företag.

 • Allt kursmaterial finns på nätet och det behövs bara internetanslutning och webbläsare för att använda materialet.
 • Koderna skickas till deltagarnas e-postadresser.
 • Beställda kurser kan studeras fritt under kodernas giltighetstid.
 • Tentamina övervakas av en tentamensövervakare.

*Med undantag ROK-kurset: 62€ / deltagare.

Beställä Allt i ett -kurser från vår webbutik.

Servermodell

Servermodellen passar bra, om:

 • Det finns ett kontinuerligt behov för LOVe-utbildning
 • Antalet de anställda, som är skyldiga att kunna läkemedelsbehandling, är större än 25.

Om du väljer servermodellen, skapas det en enskild lärandemiljö till din organisations förfogande.

 • Lärandemiljön är den allmänt använda Moodle-plattformen. Plattformen används med en webbläsare.
 • Användarna kan själva registrera sig i miljön, vilket minskar underhållet.
 • Awanic Oy tar hand om lärandemiljöns och kursernas teknisk administration.
 • Kurser uppdateras automatiskt till servermodellkundernas lärandemiljöer.


Vid prissättningen har vi tagit hänsyn till större och mindre arbetsenheter och organisationer.


Ta kontakt och infordra anbud!

Kontaktuppgifter

Förfrågor och anbudsbegäran

Kom ihåg att nämna följande i anbudsbegäran:

 • Antalet de anställda, som är skyldiga att kunna läkemedelsbehandling
 • Vilka LOVe-kurser du är intresserad av.

Anbudsbegäran kan skickas till love@awanic.fi

Om du har frågor om kursen, titta först på vår Vanliga frågor-avdelning innan du kontaktar oss.

Våra kunder

Pohjanmaan hyvinvointialue Österbottens välfädsområde
Tempore
Neuroliitto Ry
Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö YTHS
Folkhälsan välfärd Ab
Kaiku24 Oy
Attendo
Norra Savolax välfärdsområde
Terveystalo
Lääkärikeskus Aava Oy
Savas-säätiö
Mehiläinen

Producenterna av LOVe

Jouni Ahonen
Sairaala-apteekkari, FaT

Lukemalla ei uimaan opi, veteen se on mentävä

Reija Antikainen
SH, TTM, Koulutusasiantuntija

Elisa Pennanen

Elisa Pennanen
Proviisori, LuK, LHA-erityispätevyys

Se on turvallista, kun sen osaa

Hillevi Rautiainen

Hillevi Rautiainen
ESH, Verkkokoulutuksen asiantuntija

LOVe Forever!

Susanna Saano

Susanna Saano
Proviisori, FaT, LHKA-erityispätevyys

Osaaminen on välittämistä

Kuopio universitetssjukhus (KYS)

Det mångprofessionnella LOVe-teamet bestående av yrkespersoner inom farmaci, vårdbranschen och webbutildning ansvarar för innehållsproduktionen av LOVe-material och uppdateringen av det. LOVe-kurserna produceras i samarbete med kompetenta aktörer inom social- och hälsovårdsbranchen.

Kuopio universitetssjukhus KYS förbehåller sig alla befintliga rättigheter till LOVe-materialer.
Det tekniska underhållet av kurserna sköts av Awanic Oy.

Kuopio universitetssjukhus KYS hör till Norra Savolax välfärdsområde.

Norra Savolax välfärdsområde

Läroanstaltsamarbete

Vi samarbetar bl. a. med följande läroanstalter:

Arffman Finland Oy
SataEdu - Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Careeria Oy
Turun kristillinen opisto

Vanliga frågor

Vad är LOVe?


LOVe, dvs. Kunnande i läkemedelsbehandling på nätet är en tjänst genom vilken en privatperson eller ett företag kan skaffa sig nätkurser i läkemedelsbehandling.
Det finns kurser bl. a. i följande teman:

 • Grundkunskaper i läkemedelsbehandling
 • Intravenös läkemedels- och vätskebehandling
 • Läkemedelsbehandling vid smärta
 • Läkemedelsbehandling av äldre
 • Läkemedelsbehandling av psykiska störningar samt alkohol- och drogberoende
 • Läkemedelsbehandling av barn
 • Läkemedelsbehandling i mun- och tandvård

Kan jag köpa läkemedelstillstånd av er?

Läkemedelstillstånd utfärdas och undertecknas av läkaren som ansvarar för läkemedelsbehandlingen vid enheten så du kan inte få det egentliga läkemedelstillståndet av oss.

Läkemedelstillstånden gäller i allmänhet det enskilda verksamhetsstället och de kan vara förknippade utöver LOVe-studier t. ex. med praktiska prov och kompetensdiskussioner.
I många organisationer godkänns dock LOVe-studier som har genomförts någon annanstans som en del av läkemedelstillståndsprocessen så att genomförandet av det egentliga läkemedelstillståndet kan snabbas upp genom att utföra i förväg de LOVe-kurser som du behöver.

Jag kan inte logga in, vad gör jag?


Det är möjligt att du har hamnat på LOVe-närsidor av en fel organisation.
Gör detta:

 1. Kolla om din organisations namn står på sidan.
  • Om du är en Allt i ett -kund, kolla om texten ”Tervetuloa LOVe-koulutuksien Avaimet käteen -palveluun” står på sidan.
 2. Kolla om du skriver ditt användarnamn och lösenord rätt (beakta stora och små bokstäver).
 3. Begär nytt lösenord genom att klicka på länken på framsidan. (Fungerar inte om din organisation använder automatisk inloggning)
 4. Kontakta din närmaste förperson eller din organisations LOVe-huvudanvändare.
  • Om du är en Allt i ett -kund, hittar du kontaktinformation i e-posten som innehåller koderna till kursen.

Att beställa kurser

Kan jag beställa kurser som privatperson?

Privatpersoner kan utföra LOVe-kurser.

Man kan beställa kurser i vår webbutik.

Kursernas pris är 124 € / kurs / deltagare (inkl. moms 24%). Kurserna utförs i sin helhet på nätet. För tentamina behöver du en tentamensövervakare.
Ytterligare information om vår Allt i ett -modell finns under Prislista .

Hur kan jag få LOVe-kurser för personalen i mitt företag?

Det lättaste och förmånligaste sättet att utföra LOVe-kurser för små företag (färre än 25 deltagare) är Allt i ett -modellen. Man kan beställa kurser i vår webbutik.

I samband med beställningen kan man på en gång anmäla så många deltagare som man vill. Kursernas pris är 124 € / kurs / deltagare (inkl. moms 24%). Kurserna utförs i sin helhet på nätet.

Ytterligare information om vår Allt i ett -modell finns under Prislista.

Servermodellet kan vara en bättre val för organisationer med över 25 anställda och ett kontinuerligt behov för LOVe-utbildning. Anbudsbegäran kan skickas till love@awanic.fi

Kom ihåg att nämna din organisation i anbudsbegäran antalet vårdpersonal i din organisation (och andra möjliga yrkesgrupper som behöver LOVe-utbildning) och vilka LOVe-kurser du är intresserad av.

Att utförä kurser

Vilka kurser behöver jag utföra?

Utgångspunkten är att närvårdare och sjukskötare eller en person som har utfört en annan utbildning i läkemedelsbehandling genomför LOP-kursen och vid behov någon annan kurs till.

Till exempel en närvårdare som arbetar med äldre kan genomföra kurserna LOP och GER. Du kan närmare fråga din förperson eller arbetsgivare om kurserna.
Personer med en grundutbildning i social- och hälsovården utan studier i läkemedelsbehandling men som har kompletterat sin utbildning med dem, kan till exempel utföra MiniLOP-kursen.

Vilka kurser kan vårdbiträde utföra för att få läkemedelstillstånd?

Vårdbiträde som inte har någon utbildning i läkemedelsbehandling kan inte få läkemedelstillstånd genom att utföra en LOVe-kurs.


Studier i läkemedelsbehandling ingår inte i vårdbiträdesutbildning. En anställd utan utbildning i läkemedelsbehandling kan inte genomföra läkemedelsbehandling i social- och hälsovårdsenhet. På grund av detta kan hen inte heller utföra LOVe-kurser som är avsedda för yrkesutbildade personer i läkemedelsbehandling för att säkerställa deras kunnande.


Om vårdbiträde utför studier i läkemedelsbehandling utöver sin vårdbiträdesutbildning, kan hen efter det utföra MiniLOP-kursen och få patient-, läkemedels- eller administreringssättspecifik läkemedelstillstånd.


Enligt handboken om Säker läkemedelsbehandling är tillräckliga studier i läkemedelsbehandling sådana som motsvarar studier i läkemedelsbehandling av närvårdare. I sista hand är det enhetens förperson som bedömer vilka studier i läkemedelsbehandling som är tillräckliga i förhållande till arbetsuppgifter.

Varför är genomförandetiden för kursen bara 180 dygn?


Genomförandetiden för kurser beställda från Allt i Ett -modellen är 180 dygn.
Denna tid har konstaterats räcka bra till säkerställandet av teoretiskt kunnande inom läkemedelsbehandling som är en del av tillståndsprocessen för läkemedelsbehandling. Tidsgränsen på 180 dygn ger också ramen för genomförandet av kurserna.


Om din organisation är intresserad av kontinuerlig användning av LOVe-kurser, kan servermodellen vara ett bra alternativ för er.

Tentamen och tentamenscertifikat

Vem kan vara tentamensövervakare?

Tentamensövervakare är vanligtvis social- och hälsovårdsenhetens förperson eller en befullmäktigad person som inte utför kurserna själv.

Tentamensövervakare behöver inte nödvändigtvis vara en person med utbildning i läkemedelsbehandling men arbetsgivarspecifika krav som är förknippade med övervakare ska kontrolleras före tentamen. Arbetsgivare kan vägra att godkänna tentamensprestationer som avviker från hens egna krav.

Det är möjlig att utföra tentamina på vårt kontor i Tammerfors där vi debiterar 62 € (inkl. moms 24%) per tentamen. Tidpunkten överenskoms via e-post. Kontrollera före tidbeställningen att tillvägagångssättet passar också den nuvarande eller blivande arbetsgivaren.

Vad händer om jag inte blir godkänd i en tentamen med 3 försök?

Vi kan avgiftsfritt lägga till fler tentamensgånger under kursens giltighetstid. Du kan be om extra försök genom att skicka begäran till adressen som du fått i e-posten som innehåller koderna till kurser. Vänligen ange i meddelandet vilken kurs och vilken tentamen som extra försök gäller.

Jag har tappat min LOVe-tentamenscertifikat. Vad gör jag?

Vanligtvis behåller alla organisationer en kopia av tentamenscertifikat du fått. Du kan alltså fråga efter tentamencertifikatet från den organisation där du utförde tentamina.