Lääkehoidon osaaminen verkossa

Mikä LOVe?

Lääkehoidon osaaminen verkossa -koulutus eli LOVe on pääsääntöisesti lääkehoidon koulutuksen saaneille laillistetuille ja nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu koulutuskokonaisuus.
LOVe-materiaalin kaikki oikeudet omistaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaala-apteekki, sekä mahdollinen aineiston kirjoittamiseen osallistunut yhteistyökumppani. Sisällöntuotannosta vastaa ensisijaisesti LOVe-tiimi.

Mihin LOVe perustuu?

Koulutusmateriaali rakentuu STM:n turvallisen lääkehoito-oppaan mukaisesti ja tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen. Oppimateriaali on laajasti käytössä Suomessa.

Miten voin suorittaa?

Helposti! Yksityishenkilönä voit suorittaa LOVe-kursseja Avaimet käteen -palveluna, jossa toimitamme tunnukset kurssimateriaaliin suoraan sähköpostiisi. Tarjolla on myös vuosimaksullinen palvelinmalli, joka on suunnattu yli 25 työntekijän organisaatioille.

Lääkehoidon osaamista vuodesta 2007

 • 13 kurssia
 • asiakkaina 17 hyvinvointi­aluetta
 • kokonaisuudessaan 360+ asiakas­organisaatiota
 • 100000+ käyttäjää

Kurssit

LOP-kurssi on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutukseen ja lääkehoidon teoriaosaamisen varmistamiseen.

Kurssi antaa teoreettiset valmiudet lääkehoidon peruslupaan. Lupaprosessissa tulee huomioida organisaation omat linjaukset.

Lisäksi kurssilla voi tarvittaessa suorittaa pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavan lääkehoidon osion PKV-lupaa varten.

Perusosa sisältää teoria- ja laskutentin. PKV-osio sisältää teoriatentin. Tentit suoritetaan valvotusti.

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä!

ROK-kurssi on tarkoitettu laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja ja sairaanhoitajana laillistettu ensihoitaja) teoreettisen rokotusosaamisen varmistamiseen osana rokotuslupaprosessia.

Kurssi pohjautuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aineistoihin infektiotaudeista, rokotteista ja rokottamisesta sekä muuhun rokotteisiin liittyvään ajankohtaiseen aineistoon.

Kurssiin kuuluu teoriatentti. Tentti suoritetaan valvotusti.

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä!

IV-kurssi on tarkoitettu lääke- ja nestehoitoa toteuttavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutukseen ja teoriaosaamisen varmistamiseen.

Kurssi antaa teoreettiset valmiudet IV-lääkelupaan lääkehoitoa toteuttavan organisaation omien linjausten mukaisesti.

Perusosan lisäksi IV-kurssi sisältää seuraavat tarvittaessa suoritettavat osiot:

 • AKU – Akuuttitilanteiden ja ensihoidon lääkkeet
 • RTG – Röntgenhoitajien syventävä IV-koulutus
 • ABO – Verensiirron verkkokurssi (Suomen Punaisen Ristin verkkokurssi)

Kurssiin sisältyy kolme teoriatenttiä (IV, AKU ja RTG) ja kaksi lääkelaskutenttiä (IV ja RTG). Tentit suoritetaan valvotusti.

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä!

KIPU-kurssi on kaksiosainen kokonaisuus.

Osa 1 – Perusteet on tarkoitettu kaikille lääkehoitoon osallistuville terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Osassa 2 – Syventävät opinnot käsitellään tarkemmin erilaisia kiputilanteita ja lääkkeellisiä kivunhoitomenetelmiä.

Kurssi antaa teoriatietoa mm. epiduraalipuudutuksen ja lääkeannostelijan käytöstä kivun hoidossa. KIPU-kurssi yhtenäistää kivunhallintaan ja lääkehoitoon liittyvän tiedon, menetelmien ja taidon osaamista. Kurssista voidaan suorittaa vain osa 1 tai molemmat osiot, riippuen kivun lääkehoidon vaativuudesta työyksikössä.

Kurssin molemmissa osissa on teoriatentti. Tentit suoritetaan valvotusti.

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä!

PSYK-kurssi on kaksiosainen kokonaisuus. Kurssi on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, jotka kohtaavat työssään mielenterveyden häiriöitä tai päihderiippuvuuksia sairastavia asiakkaita tai potilaita.

Osassa 1 – Perusteet käsitellään psyykenlääkkeiden käyttöä yleisesti ja käydään läpi lyhyesti mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoitoa.

Osassa 2 – Syventävät opinnot käsitellään laajemmin ja tarkemmin mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoitoa.

Kurssista voidaan suorittaa vain osa 1 tai molemmat osiot, riippuen psykiatrisen lääkehoidon vaativuudesta työyksikössä.

Osassa 1 on itsenäisesti suoritettava teoriatentti. Osassa 2 on valvotusti suoritettava teoria- ja laskutentti.

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä!

GER-kurssi on kaksiosainen kokonaisuus. Kurssi on tarkoitettu kaikille iäkkäitä hoitaville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Osassa 1 – Perusteet käsitellään ikääntyneen lääkehoidossa yleisesti huomioitavia asioita.

Osassa 2 – Syventävät opinnot keskitytään ikääntyneen erityistä huomiota ja varovaisuutta vaativaan lääkehoitoon.

Osa 1 soveltuu myös työntekijöille, joilla ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista koulutusta, mutta jotka ovat suorittaneet täydentäviä lääkehoidon opintoja.

Kurssin molemmissa osissa on teoriatentti. Tentit suoritetaan valvotusti.

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä!

Kurssi antaa teoreettiset valmiudet potilas-, lääke- tai antoreittikohtaista lääkelupaa varten lääkehoitoa toteuttavan organisaation omien linjausten mukaisesti. Kurssisisältö soveltuu myös hoiva- tai hoitopalveluissa työskentelevien nimikesuojattujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutukseksi.

Kurssiin sisältyy teoriatentti ja lääkelaskutentti. Tentit suoritetaan valvotusti.

MiniLOP-suoritusta voi tarvittaessa täydentää työntekijän lääkehoidon tehtävien mukaisesti kurssilla olevien, esim. PKV- ja KIPU-opintopolkujen suorituksilla. 

Kurssin keskeisenä tavoitteena on lisätä solunsalpaajalääkehoidon turvallisuutta. SYTO-kurssilla käsitellään paitsi solunsalpaajien turvallista käsittelyä, myös syövän hoitoon tarkoitettuja biologisia lääkehoitoja.

Kurssi suositellaan suoritettavaksi LOP (Lääkehoidon perusteet) ja IV (Lääke- ja nestehoito laskimoon) -kurssien jälkeen.

Kurssiin sisältyy teoriatentti, joka tehdään valvotusti.

Osassa 1 – Suu ja lääkkeet käsitellään suun terveyteen vaikuttavia lääkkeitä, sekä suun terveydenhuollossa käytettäviä lääkkeitä ja se sopii täydennyskoulutusmateriaalina kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille.

Osa 2 – Lääkehoidon perusteet sisältää yleisiä lääkehoidon perusteita, kuten lääkkeiden aseptinen käsittely, lääkemuodot sekä lääkkeiden aiheuttamien haitta- ja yhteisvaikutusten hallinta.

Kurssi sisältää teoriatentin ja lääkelaskutentin. Tentit suoritetaan valvotusti.

Lisäksi kurssia voi hyödyntää esimerkiksi lastensuojelun yksiköissä.

Kurssilla voi tarvittaessa suorittaa PKV- ja N-osion lapsi- ja lääkekohtaista PKV- tai N-lääkelupaa varten.

Perusosa sisältää teoria- ja laskutentin. PKV- ja N-osio sisältää teoriatentin. Tentit suoritetaan valvotusti.

LAS-kurssilla käsitellään eri sairauksia sairastavan lapsipotilaan lääkehoidon toteutusta sekä lasten lääkehoidon erityispiirteitä ja haasteita.

Kurssiin sisältyy teoria- ja laskutentti. Tentit suoritetaan valvotusti.

NÄYTTÖ-kurssi on tarkoitettu kokeneille terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka ottavat vastaan käytännön lääkehoidon näyttöjä. 

Kurssi soveltuu myös esihenkilöille ja heille, jotka vastaavat yksikön henkilökunnan riittävästä lääkehoito-osaamisesta ja sen varmistamisesta.

Kurssilla käydään läpi, mihin lääkehoidon käytännön näytön vastaanottaminen perustuu ja näytön vastaanottotoimintaan liittyviä vastuita ja velvollisuuksia. Kurssilla käsitellään myös näytön antamiseen ja vastaanottamiseen liittyviä asioita sekä esitellään näyttölomakkeet.

Kurssiin sisältyy itsenäisesti suoritettava teoriatentti. 

NÄYTTÖ-kurssi on maksuton asiakasorganisaatioille, jotka hankkivat vähintään yhden muun LOVe-kurssin organisaationsa käyttöön palvelinmallilla. 

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä!

VARO-kurssi on tarkoitettu kaikille lääkehoitoa työssään toteuttaville työntekijöille. Itsenäisesti suoritettava kurssi sopii myös lääkehoitoa toteuttavan yksikön johdolle.   

Kurssin tarkoitus on innostaa lääkehoitoa toteuttavaa henkilöstöä ja toimipaikan johtoa pohtimaan ja kehittämään oman työyksikön lääkitysturvallisuuskulttuuria.

Kurssi voidaan suorittaa turvallisen lääkehoidon perustan rakentamiseksi ennen muiden LOVe-kurssien suorittamista, tai niiden jälkeen aktivoimaan lääkitysturvallisuuden kehittämistä. 

Kurssi koostuu teoriaoppitunneista ja pohdintatehtävistä. Kurssiin sisältyy myös itsenäisesti tehtävä testi. 

Mitä kursseja organisaationi pitäisi valita?

Ota huomioon kursseja valitessasi seuraavat seikat:

 • Millaista lääkehoitoa yksikössäsi toteutetaan?
 • Kuinka vaativaa yksikkösi toteuttama lääkehoito on?
 • Millainen ammatillinen tausta yksikkösi työntekijöillä on?

Pohdi kursseja valitessasi myös organisaatiosi asiakkaita:

 • Minkä ikäisiä asiakkaita yksikössäsi hoidetaan?
 • Mihin yksikkösi asiakkaat tarvitsevat lääkehoitoa?
 • Mihin erityisryhmiin kuuluvia asiakkaita työntekijäsi kohtaavat?

Kurssivalikoimasta on mahdollisuus rakentaa jokaisen työyksikön ja organisaation tarpeiden mukaisia verkkokoulutuskokonaisuuksia.

Tarkista tarvittaessa organisaatiosi lääkehoitosuunnitelmasta miten osaamisen varmistaminen on kuvattu kussakin työyksikössä. 

Kiinnostuitko kurssitarjonnasta?

Ota meihin yhteyttä, vastaamme mielellämme kysymyksiin ja voimme tarjota lisämateriaalia kursseistamme.

love@awanic.fi

Hinnasto

Avaimet käteen

124€ / kurssi* / osallistuja
sisältää 180 vrk suoritusaikaa
sis. alv. 24%

Avaimet käteen –palvelu on nopea ja helppo tapa suorittaa LOVe-kursseja.

 • Palvelu sopii yksityishenkilöille, pienille yrityksille ja satunnaiseen tai kertaluontoiseen kurssitarpeeseen.
 • Avaimet käteen -palvelussa henkilöstön, jolta edellytetään lääkehoidon osaamista, määrä on alle 25.

Voit tilata Avaimet käteen -kursseja itsellesi tai henkilöstöllesi.

 • Kurssimateriaali on kokonaisuudessaan verkossa ja sen käyttämiseen tarvitsee vain internet-yhteyden ja selaimen.
 • Tunnukset toimitetaan osallistujien sähköpostiin.
 • Tilattuja kursseja voi opiskella vapaasti tunnusten voimassaoloaikana.
 • Tentit suoritetaan tentinvalvojan valvonnassa.

*Poikkeuksena ROK- ja PKV-kurssit: 62€ / osallistuja.

Tilaa Avaimet käteen -kursseja verkkokaupastamme.

Palvelinmalli

Palvelinmalli on sopiva, jos:

 • Lääkehoidon osaamisen kurssitarve on jatkuvaa
 • Henkilöstön, joilta edellytetään lääkehoidon osaamista, määrä on yli 25.

Palvelinmallissa käyttöönne luodaan oma oppimisympäristö LOVe-kurssien suorittamista varten.

 • Oppimisympäristö on yleisesti käytössä oleva Moodle-alusta, jota käytetään selaimella.
 • Osallistujat voivat itse rekisteröityä oppimisympäristöön, mikä vähentää käyttäjähallintaan kuluvaa aikaa.
 • Awanic Oy huolehtii oppimisympäristön ja kurssien teknisestä ylläpidosta.
 • Kursseihin tulevat päivitykset ja korjaukset viedään automaattisesti palvelinmalliasiakkaiden oppimisympäristöihin.


Olemme ottaneet palvelinmallin hinnoittelussa huomioon sekä pienemmät että suuremmat työyksiköt ja organisaatiot.


Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Yhteystiedot

Tiedustelut ja tarjouspyynnöt

Ilmoitathan tarjouspyynnössä:

 • Sellaisen henkilöstön määrän, joilta edellytetään lääkehoidon osaamista
 • Sinua kiinnostavat LOVe-kurssit.

Tarjouspyynnön voi lähettää osoitteeseen love@awanic.fi

Jos sinulla on muuta kysyttävää, katso löytyykö vastaus Usein kysyttyä-osiostamme ennen kuin otat meihin yhteyttä.

Asiakkaitamme

Pohjanmaan hyvinvointialue Österbottens välfädsområde
Tempore
Neuroliitto Ry
Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö YTHS
Folkhälsan välfärd Ab
Kaiku24 Oy
Attendo
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Terveystalo
Lääkärikeskus Aava Oy
Savas-säätiö
Mehiläinen

LOVen tuottajat

Jouni Ahonen
Sairaala-apteekkari, FaT

Lukemalla ei uimaan opi, veteen se on mentävä

Reija Antikainen
SH, TTM, Koulutusasiantuntija

Elisa Pennanen

Elisa Pennanen
Proviisori, LuK, LHA-erityispätevyys

Se on turvallista, kun sen osaa

Hillevi Rautiainen

Hillevi Rautiainen
ESH, Verkkokoulutuksen asiantuntija

LOVe Forever!

Susanna Saano

Susanna Saano
Proviisori, FaT, LHKA-erityispätevyys

Osaaminen on välittämistä

Pohjois-Savon hyvinvointialue

LOVe-materiaalin sisällöntuotannosta ja ajantasaisuudesta vastaa moniammatillinen LOVe-tiimi, joka koostuu farmasian, hoitoalan ja verkkokoulutuksen ammattilaisista. LOVe-kurssit tuotetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan osaajien kanssa.

LOVe-materiaalien kaikki oikeudet omistaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaala-apteekki.
Kurssien teknisestä ylläpidosta huolehtii Awanic Oy.

Oppilaitosyhteistyö

Teemme yhteistyötä mm. seuraavien oppilaitosten kanssa:

SataEdu - Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Turun kristillinen opisto
Careeria Oy

Usein kysyttyä

Mikä on LOVe?


LOVe eli Lääkehoidon osaaminen verkossa on palvelu, jonka kautta yksityishenkilö tai yritys voi hankkia lääkehoidon verkkokursseja.
Palvelussa on kursseja mm. seuraavista aihealueista:

 • Lääkehoidon osaamisen perusteet
 • Lääke- ja nestehoito laskimoon
 • Kivun lääkehoito
 • Iäkkäiden lääkehoito
 • Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito
 • Lasten lääkehoito
 • Lääkehoito suun terveydenhuollossa

Voinko ostaa teiltä lääkeluvan?

Lääkeluvan myöntää ja allekirjoittaa yksikön lääkehoidosta vastaava lääkäri, joten varsinaista lääkelupaa et voi saada meiltä.

Lääkeluvat ovat yleensä toimipaikkakohtaisia ja niihin voi liittyä LOVe-opintojen lisäksi esim. näyttösuorituksia ja osaamiskeskusteluja.
Monissa organisaatioissa kuitenkin hyväksytään muualla suoritetut LOVe-opinnot lääkelupaprosessin osaksi, joten suorittamalla tarvitsemasi LOVe-kurssit ennakkoon voit nopeuttaa varsinaisen lääkeluvan suorittamista.

En pääse kirjautumaan, mitä teen?


On mahdollista, että olet päätynyt väärän organisaation LOVe-sivustolle.
Toimi näin:

 1. Tarkista lukeeko sivulla organisaatiosi nimi.
  • Jos olet Avaimet käteen -asiakas, tarkista lukeeko sivulla teksti ”Tervetuloa LOVe-koulutusten Avaimet käteen -palveluun!”
 2. Tarkista kirjoitatko käyttäjätunnuksen ja salasanan oikein (huomioi isot ja pienet kirjaimet).
 3. Pyydä etusivun linkistä uusi salasana. (Ei onnistu jos organisaatiosi käyttää automaattista kirjautumista.)
 4. Ota yhteyttä lähiesihenkilöösi tai organisaatiosi LOVe-pääkäyttäjään.
  • Jos olet Avaimet käteen -asiakas, löydät yhteystiedot tunnusviestistä.

Kurssien tilaaminen

Voinko tilata kursseja yksityishenkilönä?

Yksityishenkilöt voivat suorittaa LOVe-kursseja.

Kursseja voi tilata verkkokaupastamme.

Kurssien hinta on 124€ / kurssi / osallistuja (sis. ALV 24%). Kurssit suoritetaan kokonaan verkossa. Tenttejä varten tarvitset tentinvalvojan.
Lisätietoja Avaimet käteen -mallistamme saat Hinnasto-kohdasta.

Kuinka saan yritykseni henkilökunnalle LOVe-kursseja?

Helpoin ja edullisin tapa pienille yrityksille (alle 25 suorittajaa) suorittaa LOVe-kursseja on Avaimet käteen –palvelumme. Kursseja voi tilata verkkokaupastamme.

Tilauksessa voi ilmoittaa kerralla niin monta osallistujaa kuin haluaa. Kurssien hinta on 124 € / kurssi / osallistuja (sis. ALV 24%). Kurssit suoritetaan kokonaan verkossa.

Lisätietoja Avaimet käteen -mallistamme saat Hinnasto -kohdasta.

Isommille yrityksille (yli 25 henkilöä) jatkuvaan kurssitarpeeseen palvelinmallimme voi olla sopivampi vaihtoehto. Voit tehdä tarjouspyynnön osoitteeseen love@awanic.fi.

Ilmoita tarjouspyynnössä organisaatiosi henkilöstömäärä sekä teitä kiinnostavat kurssit.

Kurssien suorittaminen

Mitä kursseja minun pitää suorittaa?

Lähtökohtaisesti lähi- tai sairaanhoitaja tai muun lääkehoidon koulutuksen saanut suorittaa LOP-kurssin ja tarvittaessa jonkin muun kurssin.

Esimerkiksi ikäihmisten kanssa työskentelevä lähihoitaja voisi suorittaa LOP- ja GER-kurssit. Tiedustele kursseista tarkemmin esihenkilöltäsi tai työnantajaltasi.
Henkilöt, joiden saamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalan peruskoulutukseen ei ole kuulunut lääkehoidon opintoja, mutta he ovat täydentäneet niitä, voivat suorittaa esimerkiksi MiniLOP-kurssin.

Mitä kursseja hoiva-avustaja voi suorittaa saadakseen lääkeluvan?

Hoiva-avustaja, jolla ei ole lääkehoidon koulutusta, ei voi saada lääkelupaa suorittamalla LOVe-kurssin.


Hoiva-avustajan koulutukseen ei kuulu lääkehoidon opintoja. Lääkehoitoon kouluttamaton työntekijä ei voi toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä lääkehoitoa. Tämän perusteella hän ei voi myöskään suorittaa LOVe-koulutuksia, jotka ovat lääkehoitoon koulutettujen henkilöiden osaamisen varmistamisen kursseja.


Jos hoiva-avustaja suorittaa hoiva-avustajan koulutuksensa lisäksi lääkehoidon opintoja, hän voi sen jälkeen suorittaa LOVe-koulutuksista MiniLOP-kurssin ja saada potilas-, lääke- tai antoreittikohtaisen lääkeluvan.


Turvallinen lääkehoito -opas linjaa riittäviksi lääkehoidon opinnoiksi lähihoitajan lääkehoito-opintoja vastaavat opinnot. Viimekädessä yksikön esihenkilö arvioi riittävät lääkehoidon opinnot suhteessa työtehtäviin.

Miksi kurssin suoritusaika on vain 180 vuorokautta?


Avaimet käteen -palvelun kautta hankittujen kurssien suoritusaika on rajattu 180 vuorokauteen.
Tämän ajan on todettu riittävän hyvin lääkehoidon teoreettisen osaamisen varmistamiseen, joka on yksi osa lääkehoidon lupaprosessia. 180 vuorokauden aikaraja luo myös raamit kurssien suorittamisen toteutumiselle.


Jos organisaatiosi on kiinnostunut LOVe-kurssien jatkuvasta käytöstä, voi palvelinmalli olla teille hyvä ratkaisu.

Tenttiminen ja tenttitodistus

Kuka voi toimia tentinvalvojana?

Tentinvalvojana toimii yleensä sosiaali- tai terveydenhuoltoyksikön esihenkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö, joka ei itse suorita kursseja.

Tentinvalvojan ei välttämättä tarvitse olla lääkehoitoon koulutettu henkilö, mutta tentinvalvojaan liittyvät työnantajakohtaiset vaatimukset tulee tarkistaa ennen tenttitilaisuutta työnantajalta. Työnantaja voi kieltäytyä hyväksymästä omista vaatimuksistaan poikkeavia tenttisuorituksia.

Tenttiminen on mahdollista myös Tampereen toimistollamme, josta veloitamme 62 € (sis. ALV 24%) per tenttitilaisuus. Ajankohta sovitaan sähköpostitse. Varmista ennen ajan varaamista, että käytäntö sopii myös nykyiselle tai tulevalle työnantajalle.

Entä jos en pääse läpi tentistä 3 suorituskerralla?

Voimme lisätä suorituskertoja sinulle maksutta kurssin voimassaolon aikana. Tenttiyritysten lisäämispyynnön voit lähettää tunnusviestissä saamaasi osoitteeseen. Kerrothan viestissä minkä kurssin tenttiin tarvitset lisäyrityksiä.

Olen hukannut LOVe-tenttitodistukseni. Mitä teen?

Yleensä kaikki organisaatiot säilyttävät kopion saamastasi tenttitodistuksesta. Voit siis kysyä tenttitodistusta siitä organisaatiosta, jossa tentit suoritit.