LOP – Lääkehoidon osaamisen perusteet

Tutustu LOP-kurssin esitteeseen

Verkko-oppitunnit

OSA I Lääkehoidon perusteet

 • Normistot lääkehoidon perustana
 • Lääkkeiden luokittelu ja tiedonhaku
 • Lääkkeet elimistössä
 • Lääkehuolto
 • Aseptiikka lääkehoidossa
 • Lääkelaskenta ja lääkelaskujen harjoitustentti

OSA II Lääkehoidon toteuttaminen

 • Lääkityksen selvittäminen
 • Lääkehoidon arviointi ja määrääminen
 • Lääkkeiden käsittely
 • Lääkkeiden anto luonnollista tietä
 • Lääkkeiden anto ihon alle ja lihakseen
 • Lääkkeettömän infuusiopussin vaihtaminen
 • Lääkkeen ottoajankohta
 • Lääkehoidon vaikutusten seuranta
 • Lääkehoidon ohjaus ja dokumentointi

OSA III Lääkehoidon erityistilanteita

 • Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä
 • Riskilääkkeet
 • Rokotteet
 • Lääkkeellinen happi
 • Anafylaktisen reaktion hoito
 • Virhetilanteissa toimiminen

PKV-opinnot

 • Kuka saa antaa PKV- ja N-lääkkeitä
 • Keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineryhmät
 • Punainen kolmio
 • Lääkkeiden säilytys
 • Kulutuksen seuranta
 • Lääkkeiden hävittäminen
 • Väärinkäytön ehkäisy
 • PKV-lääkkeet
 • PKV-näytön arviointikriteerit

Rokotus-opinnot

 • Rokottamisen teoreettiset perusteet
 • Rokotteita ja niillä ehkäistäviä tauteja
 • Rokottamisen tarkistuslista näyttöä varten
 • Rokotenäyttöjen arviointikriteerit

Verkkotentit

Ohjelma arpoo tenttikysymykset ja laskut tenttipankista
Teoriatentti: 10 teoriakysymystä (läpipääsy 80% oikein)
Laskutentti: 5 laskua (läpipääsy 100 % oikein)
PKV-tentti: 15 teoriakysymystä (läpipääsy 80 % oikein)
Rokotus-tentti: 20 teoriakysymystä (läpipääsy 80 % oikein)

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä

IV – Lääke- ja nestehoito laskimoon

Tutustu IV-kurssin esitteeseen

Verkko-oppitunnit

OSA I IV-hoidon perusteet

 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Yleistä laskimoon annettavasta lääke- ja nestehoidosta
 • Laskimoon annettavat lääkkeet ja nesteet sekä niiden säilytys
 • Riskitilanteiden tunnistaminen ja niissä toimiminen
 • IV- Lääkelaskut ja harjoitustentti

OSA II IV-hoidon toteutus

 • Aseptiikka
 • IV-hoidossa käytettävä välineistö
 • IV-lääkkeiden käsittely ja lääkelisäykset
 • Lääkkeen anto perifeeriseen laskimoon (sisältää videon)
 • Lääkkeen anto keskuslaskimoon
 • Potilaan seuranta ja tietojen kirjaaminen

OSA III IV-nestehoito

 • Nestetasapaino ja sen häiriöt sekä happo-emästasapaino
 • Nestehoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta

Verkkotentit

Ohjelma arpoo tenttikysymykset ja laskut tenttipankista
Teoriatentti: 10 teoriakysymystä (läpipääsy 80 % oikein)
Laskutentti: 5 laskua (läpipääsy 100 % oikein)

Kurssi on saatavana myös ruotsinkielisenä

KIPU – Kivun lääkehoito

Tutustu KIPU-kurssin esitteeseen

Verkko-oppitunnit

OSA 1  – Kivun lääkehoidon perusteet

 • Perustietoa kivusta ja sen arvioinnista
 • Kipulääkkeet
 • Haasteelliset potilasryhmät
 • Kivun lääkehoidon ohjaus ja neuvonta

OSA 2 – Kivun lääkehoito eri tilanteissa

 • Perioperatiivinen kipulääkitys
 • Krooninen kipu
 • Syöpäkipu
  • Lääkeannostelijan käyttö
 • Puudutukset kivun hoidossa
  • Spinaalipuudutus
  • Epiduraalipuudutus
  • Paikallinen puuduteaineinfuusio
  • Pintapuudutus
  • Femoralispuudutus
  • Johto- ja infiltraatiopuudutukset
  • Kestoplexuspuudutus

Verkkotentit

Teoriatentti:

 • Molemmissa osioissa teoriatentti
 • Ohjelma arpoo tenttipankista 10 teoriakysymystä
 • Tentin läpäisyyn vaaditaan 80 % vastauksista oikein

Kurssi on tulossa myös ruotsinkielisenä

LAS – Lasten lääkehoito

Tutustu LAS-kurssin esitteeseen

Verkko-oppitunnit:

 • Lasten lääkehoidon erityispiirteitä
 • Lasten nestehoito
 • Lääkehoidon toteutus lapsella
 • Lasten lääkehoidon haasteet ja poikkeamien käsittely
 • Lasten lääkelaskut

Teoriatentti:

 • ohjelma arpoo tenttipankista 10 teoriakysymystä
 • tentin läpäisyyn vaaditaan 80 % vastauksista oikein

Laskutentti:

 • ohjelma arpoo tenttipankista 5 lääkelaskua
 • tentin läpäisyyn vaaditaan 100 % vastauksista oikein

PSYK – Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito

Tutustu PSYK-kurssin esitteeseen

Verkko-oppitunnit:

 • Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien hoidossa käytettävät lääkkeet
 • Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito
  • Masennustilojen lääkehoito
  • Kaksisuuntaisen mielialahäiriön lääkehoito
  • Psykoosien lääkehoito
  • Ahdistuneisuus- ja pelko-oireisten häiriöiden lääkehoito
  • Unihäiriöiden lääkehoito
  • Syömishäiriöiden lääkehoito
  • Epävakaan persoonallisuuden lääkehoito
  • Alkoholiongelman lääkehoito
  • Huumeongelman lääkehoito
 • Mielenterveyden häiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoidon erityispiirteitä

Verkkotentti:

 • Ohjelma arpoo tenttipankista 10 teoriakysymystä.
 • Tentin läpäisyyn vaaditaan 80 % vastauksista oikein.

MiniLOP – Lääkehoidon osaamisen perusteet lääkehoitoon kouluttamattomille

Tutustu MiniLOP-kurssin esitteeseen

Verkko-oppitunnit:

Lääkehoidon perusteet ja toteuttaminen

 • Lääkehoidon pelisäännöt
 • Lääke ja lääkehuolto
 • Aseptiikka
 • Lääkkeiden käsittely ja ottoajankohdat
 • Lääkkeiden anto ihon alle
 • Lääkehoidon ohjaus ja vaikutusten seuranta
 • Virhe- ja myrkytystilanteissa toimiminen
 • Anafylaktinen reaktio
 • Lääkelaskenta

Opintopolut

 • Kipupotilaan lääkehoito
 • PKV-lääkehoito
 • Diabeetikon lääkehoito
 • Hengityselinsairaan lääkehoito
 • Sydän- ja verisuonipotilaan lääkehoito
 • Neurologisen potilaan lääkehoito

Teoriatentti:

 • Ohjelma arpoo 10 teoriakysymystä tenttipankista
 • Tentin läpäisyyn vaaditaan 80 % vastauksista oikein

Laskutentti:

 • Ohjelma arpoo tenttipankista 5 lääkelaskua
 • Tentin läpäisyyn vaaditaan 100 % vastauksista oikein

ENSI – Ensihoidon lääkehoito

Tutustu ENSI-kurssin esitteeseen

Opetusmateriaali sisältää:

 • Lääkehoidon sisältö ja toimintatavat
 • Ensihoidon lääkkeet – tietokanta
 • Kertaus lääkkeiden annostelureitit
 • ABCDE-Triage kiireellisyysjärjestys
 • ISBAR- menetelmä
 • Ensihoidon erityistilanteet: esimerkit ja hoito
 • Lisäksi internet-linkkejä, ne avautuvat uuteen ikkunaan

Verkkotentti:

 • Ohjelma arpoo tenttikysymykset tenttipankista
 • Teoriatentti: 10 kysymystä (läpipääsy 80 % oikein)

GER – Iäkkäiden lääkehoito

Tutustu GER-kurssin esitteeseen

Verkko-oppitunnit:

I Iäkkäiden lääkehoidon perusteet

 • Iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteet
 • Lääkehoidon turvallisuuden lisääminen
 • Iäkkäiden lääkityksen ongelmakohtia
 • Iäkkäille tyypillisiä oireita ja niiden yhteys lääkehoitoihin

II Lääkkeiden käyttö iäkkäillä

 • Lääkityksen tarkastaminen ja arviointi
 • Kipulääkkeet
 • Psyyken- ja unilääkkeet
 • Digoksiini
 • Yhteisvaikutukset
 • Lääkkeiden aiheuttamat hypertermiset oireyhtymät

Osaamisen testaus:

 • Osan I opiskelun jälkeen voit tehdä Testaa osaamisesi I -tentin. Tämä kuuluu kaikille
  iäkkäitä hoitaville ammattihenkilöille, jotka ovat aiemmin opiskelleet vähintään MiniLOP –
  Lääkehoidon perusteet lääkehoitoon kouluttamattomille -kurssin.
 • Osan II opiskelun jälkeen voit tehdä Testaa osaamisesi II -tentin. Tämä kuuluu lääkehoitoa
  toteuttaville henkilöille, jotka ovat aiemmin opiskelleet vähintään LOP -Lääkehoidon
  osaamisen perusteet -kurssin.
 • Molemmat testit sisältävät 10 kysymystä. Hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään 80 %
  oikeaa vastausta.

SuuLOP - Lääkehoito suun terveydenhuollossa

Tutustu SuuLOP-kurssin esitteeseen

Verkko-oppitunnit:

I Suu ja lääkkeet

 • Suun sairauksissa ja niiden ehkäisyssä
  käytettävät aineet
 • Mikrobilääkkeet suun terveydenhuollossa
 • Suun terveyteen vaikuttavia sairauksia
 • Lääkkeiden aiheuttamat suorat
  haitat suussa
 • Lääkkeiden aiheuttamat epäsuorat
  haitat suussa
 • Pelkäävän potilaan hoito
 • Kivun lievitys ja puudutus
 • Erityisryhmien suun sairauksien
  hoito
 • Päihteet ja suu
 • Ensiapuvalmius ja anafylaktisen
  reaktion hoito

II Lääkehoidon toteuttaminen

 • Normistot lääkehoidon perustana
 • Mikä on lääke?
 • Lääkkeet elimistössä
 • Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä
 • Lääkehoidon vaikutusten seuranta
 • Lääkehuolto
 • Aseptiikka lääkehoidossa
 • Lääkkeen anto luonnollista tietä
 • Lääkkeen anto injektiona
 • Riskilääkkeet
 • PKV-lääkkeet
 • Virhe- ja myrkytystilanteessa toimiminen

Verkkotentit:

Teoriatentti:

 • Ohjelma arpoo tenttipankista 15 kysymystä
 • Tentin läpäisyyn vaaditaan 80 % oikein

Lääkelaskutentti:

 • Sisältää 5 kysymystä
 • Tentin läpäisyyn vaaditaan 100 % oikein
Ilmoittaudu!

Katso täältä ohjeet miten ilmoittautua LOVe–kurssille!

Ilmoittaudu!